Privacy Policy

Privacyreglement van Bemiddelingsbureau
Nannys & Grannys

1. Begripsbepalingen

De onderneming : Bemiddelingsbureau Nannys & Grannys

De Wet : De wet persoonsgegevens (WBP) en vanaf mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Persoonsgegeven : Elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon.

Verwerking van persoonsgegevens : elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens. Daaronder wordt in ieder geval verstaan, het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, raadplegen, gebruiken, verstrekken doormiddel van doorzending, uitwisselen of vernietigen van gegevens.

Bestand : Elk samenhangend geheel van persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel van gegevens bij elkaar of gescheiden van elkaar wordt verzameld, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is.

Verantwoordelijke : Degene die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

Bewerker : Degene die de persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreekse gezag te zijn onderworpen.

Betrokkene : Degene op wie een persoonsgegevens betrekking heeft

Derde : Ieder ander dan de betrokkene, de verantwoordelijke, de bewerker of enig persoon die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke of de bewerker gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken.

Ontvanger : Degene aan wie de persoonsgegevens wordt verstrekt.

Toestemming van de betrokkene : Elke vrije, specifieke en op informatie beruste wilsuiting waarmee de betrokkene aanvaardt dat persoonsgegevens over hem/haar worden verwerkt.

Verstrekken van persoonsgegevens : Het bekend maken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens.

Verzamelen van persoonsgegevens : Het verkrijgen van persoonsgegevens.


2. Bereik
1. Dit reglement is van toepassing op het geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van de persoonsgegevens. Het is eveneens van toepassing op de niet geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die in een bestand zijn opgenomen of die bestemd zijn om daarin te worden opgenomen.

2. Dit reglement is van toepassing binnen Bemiddelingsbureau Nannys & Grannys en heeft betrekking op de verwerking van de persoonsgegevens van voornamelijk klanten, maar kan ook van toepassing zijn op de ZZpérs die in geschreven staan bij bemiddelingsbureau Nannys en Grannys.

3.Doel
1. Het doel van het verzamelen en het verwerken van de persoonsgegevens is te beschikken over de gegevens die noodzakelijk zijn voor het realiseren van doeleinden zoals die staan beschreven in de algemene voorwaarden van Bemiddelingsbureau Nannys en Grannys en het voeren van beleid en beheer in het kader van deze doeleinden.

2. De doeleinden waarvoor binnen bemiddelingsbureau Nannys en Grannys gegevens worden verwerkt, staan vermeld in de algemene voorwaarden.

4.Vertegenwoordiging betrokkene

 1. Indien de betrokkene minderjarig is en de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt of indien de betrokkenen meerderjarig is en onder curatele is gesteld dan wel er ten behoeve van de betrokkene een mentorschap of bewindvoering in ingesteld, is de plaats van de toestemming van de betrokkene de toestemming van zijn wettelijk vertegenwoordiger vereist. De toestemming wordt schriftelijk vastgelegd.

 2. Een toestemming kan door betrokene, diens schriftelijk gemachtigde of zijn wettelijk vertegenwoordiger te allen tijde worden ingetrokken.

5.Verantwoordelijkheid voor beheer en aansprakelijkheid

1. De verantwoordelijke is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de verwerking en het beheer van de gegevens, onder verantwoordelijkheid van de verantwoordelijk wordt doorgaans een beheerder belast met het feitelijke beheer van de persoonsgegevens, maar dit is niet verplicht bij kleinschalige persoonsgegevensverwerking zoals bij Bemiddelingsbureau Nannys en Grannys het geval is.

2. De verantwoordelijke draagt er zorg voor dat er passende technische en organisatorische maatregelen worden uitgevoerd ter beveiliging tegen enig verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking van de gegevens.

3. De verantwoordelijke is aansprakelijk voor de schade die of het nadeel dat wordt veroorzaakt door het niet-nakomen van de voorschriften uit de wet of dit reglement. De bewerker is aansprakelijk voor die schade of nadeel, voor zover die/dat is ontstaan door zijn handelen.

6.Rechtmatige verwerking
1. Persoonsgegevens worden op een transparante wijze en in overeenstemming met de wet en dit reglement op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

2. Persoonsgegevens worden alleen voor de in dit reglement bedoelde doeleinden verzameld en worden niet verder verwerkt op een manier die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen

3. Persoonsgegevens dienen- gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt-toereikend en ter zake dienend te zijn, er dienen niet meer persoonsgegevens te worden verzameld of verwerkt dan voor het doel van de inschrijving nodig is.

4. Persoonsgegevens mogen slechts verwerkt worden indien:
– De gegevens verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij betrokken partij ( bijvoorbeeld de drie partijen overeenkomst met betrokkene) of voor handelingen.

– De gegevens verwerking noodzakelijk is in verband met en vitaal belang van de betrokkene.

– De gegevens verwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting van de verantwoordelijke na te komen.

– De gegevens verwerking noodzakelijk is met het oog op een belang van de verantwoordelijke of van een derde, tenzij dat belang strijdig is met het belang van degene van wie de gegevens worden verwerkt en dat belang voorgaat.

5. De registratie van het burgerservice nummer vindt alleen plaats wanneer daarvoor een wettelijke basis bestaat.

6. Ieder die handelt onder het gezag van de verantwoordelijke of van de bewerker – en ook de bewerker zelf- verwerkt alleen persoonsgegevens in opdracht van de verantwoordelijke, behalve in geval van afwijkende wettelijke verplichtingen.

7. De gegevens worden alleen verwerkt door personen die uit hoofde van ambt, beroep, wettelijk voorschrift, of op basis van een overeenkomst tot geheimhouding zijn verplicht.


7.Verwerking van persoonsgegevens

1. De verwerking vindt plaats door de vertegenwoordigers van Bemiddelingsbureau Nannys en Grannys voor zover dat met het oog op een goede behandeling van de hulpvraag van de betrokkene noodzakelijk is.

2. De verwerking geschiedt met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

3. Het verbod om bijzondere gegevens als bedoeld in artikel 8 te verwerken is niet van toepassing voor zover dat noodzakelijk is in aanvulling op de verwerking van persoonsgegevens over iemands gezondheid met het oog op een goede uitvoering van de hulpvraag van de betrokkene.

8.Bijzondere persoonsgegevens

1. De verwerking van de persoonsgegevens over iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, het lidmaatschap van een vakvereniging of van strafrechtelijke persoonsgegevens is verboden, behalve in de gevallen waarin de wet uitdrukkelijk bepaalt door wie, met welk doel en onder welke voorwaarden dergelijke gegevens wel mogen verwerkt (artikel 17 tot en met 22 van de wet).

2. Het in het vorige lid bedoelde verbod geldt, onverminderd het bepaalde in de artikelen 17 tot en met 22 van de wet, niet voor zover er sprake is van een uitzondering zoals bedoeld in artikel 23 van de wet.


9.Gegevensverwerving
Gegevens verkregen bij de betrokkene
1. Indien bij de betrokkene zelf de persoonsgegevens worden verkregen, deelt de verantwoordelijke de betrokkene vóór het moment van verkrijging mede;
– Zijn identiteit
– Het doel van de verwerking waarvoor de gegevens zijn bestemd, tenzij de betrokkene dat doel al kent.

2. De verantwoordelijke verstrekt de betrokkene nadere informatie voor zover dat- gelet op de aard van de gegevens, de omstandigheden waaronder zij zijn verkregen of het gebruik dat ervan wordt gemaakt – nodig is tegenover de betrokkene een behoorlijke en zorgvuldige verwerking te waarborgen.

3. Bij verkrijgen van gegevens buiten de betrokkene om deelt de verantwoordelijke de betrokkene mede;
– Zijn identiteit
– De aard van de gegevens en het doel van de verwerking waarvoor de gegevens zijn bestemd.

Het moment waarop dat moet gebeuren is:
– Het moment dat de verantwoordelijke de gegevens vastlegt of als de verantwoordelijke de gegevens uitsluitend verzamelt om deze aan derde te verstrekken; uiterlijk op het moment van de eerste verstrekking aan die derde.

4. De verantwoordelijke verstrekt nadere informatie voor zover dat- gelet op de aard van de gegevens, de omstandigheden waaronder zij worden verkregen of het gebruik dat ervan wordt gemaakt- nodig is om tegenover de betrokkene een behoorlijke en zorgvuldige verwerking te waarborgen.

5. Het onder 3 bepaalde is niet van toepassing indien de daar bedoelde mededeling onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning kost. In dat geval egt de verantwoordelijke de herkomst van de gegevens vast.

6. Het onder 3 bepaalde is evenmin van toepassing indien de vastlegging of verstrekking bij of krachtens de wet is voorgeschreven. In dat geval dient de verantwoordelijke de betrokkene op diens verzoek te informeren over het wettelijk voorschrift dat tot vastlegging of verstrekking van de hem betreffende gegevens.


10. Recht op inzage

1. De betrokkene heeft het recht kennis te nemen van de verwerkte gegevens die op zijn persoon van toepassing hebben en mag hiervan een kopie ontvangen.

2. De verantwoordelijke deelt eenieder op diens verzoek – zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het verzoek – schriftelijk mee of persoonsgegevens worden verwerkt die hem betreffen.

3. Indien dat het geval is, verstrekt de verantwoordelijke de verzoeker desgewenst – zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het verzoek – schriftelijke een volledig overzicht daarvan met informatie over het doel of de doeleinden van de gegevens verwerking, de gegevens of categorieën van de gegevens waarop de verwerking betrekking heeft, de ontvangers of categorieën van de ontvangers van de gegevens alsmede de herkomst van de gegevens.

4. Indien een gewichtig belang van de verzoeker dit eist, voldoet de verantwoordelijke aan het verzoek in een andere dan de schriftelijke vorm die aan dat belang is aangepast.

5. De verantwoordelijke kan weigeren aan een verzoek te voldoen indien en voor zover dit noodzakelijk is in verband met:

 • De opsporing en vervolging van strafbare feiten
 • De bescherming van de betrokkene of van de rechten en vrijheden van anderen.

11. Recht op correctie, aanvulling, verwijdering
1. Op schriftelijk verzoek van een betrokkene gaat de verantwoordelijke over tot verbetering, aanvulling, verwijdering en/of afscherming (het vergeetrecht) van de over de verzoeker verwerkte persoonsgegevens, indien en voor zover deze gegevens feitelijk onjuist, voor het doel van de verwerking onvolledig is, niet ter zake dienend zijn of meer omvatten dan voor het doel van de registratie nodig is, dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Het verzoek van de betrokkene bevat de aan te brengen wijzigingen.

2. De verantwoordelijke deelt de verzoeker zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het verzoek, schriftelijk mee of hij daaraan voldoet. Indien hij daaraan niet of geheel wil voldoen, motiveert hij dat.

3. De verantwoordelijke draagt er zorg voor dat een beslissing tot verbetering, aanvulling, verwijdering, en/ of afscherming binnen veertien dagen, en wanneer dit redelijkerwijs niet mogelijk blijkt anders zo spoedig mogelijk nadien, wordt uitgevoerd.

12.Bewaren van gegevens

 1. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren, dan noodzakelijk is voor de realisatie van de doelen waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt.

 2. De verantwoordelijke stelt vast hoelang de opgenomen persoonsgegevens bewaard blijven

 3. Gegevens van niet medische aard worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de realisatie van de doelen waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt, tenzij ze uitsluitend voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden worden bewaard. Indien de desbetreffende gegevens zodanig zijn bewerkt dat herleiding tot individuele personen onmogelijk is. Kunnen zij in geanonimiseerde vorm bewaard blijven.

 4. Indien de bewaartermijn van de persoonsgegevens is verstreken of de betrokkene een verzoek doet tot verwijdering vóór het verstrijken van de bewaartermijn, worden de desbetreffende medische gegevens binnen een termijn van drie maanden verwijderd.

 5.  Verwijdering blijft echter achterwege wanneer redelijkerwijs is aan te nemen dat:
  – Het bewaren van groot belang is voor een ander dan de betrokkene
  – Het bewaren op grond van een wettelijk voorschrift vereist of
  – Indien daarover tussen de betrokkene en de verantwoordelijke overeenstemming bestaat.

13.Klachtenregeling
Indien de betrokkene van mening is dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd, kan hij zich richten tot:
– De verantwoordelijke
– De rechtbank, in de gevallen als bedoeld in artikel 46 van de wet.

14.Wijzigingen inwerkingtreding en afschrift
1. Wijzigingen in dit reglement worden aangebracht door de verantwoordelijke.
2. De wijzigingen in het reglement zijn van kracht vier weken, nadat ze bekend zijn gemaakt aan betrokkenen.
3. Dit reglement treedt in werking per 24 mei 2018

15.Onvoorzien
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de verantwoordelijke, met inachtneming van het bepaalde in de wet en het doel en de strekking ervan.
Informatie over de relevante wetgeving:

– Tekst van de wet bescherming persoonsgegevens (wbp):
http://wetten.overheid.nl/BWBR0011468/2017-07-01

– Tekst van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG):
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/verordening2016-679definitief.pdf

– De website van het college bescherming persoonsgegevens: www.cbpweb.nl

– De website over de wet gebruik burgerservice nummer in de zorg:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/persoongegevens/burgerservicenummer-bsn/bsn-in-de-zorg